VEDTEKTER FOR OUSTØEN COUNTRY CLUB

Sist revidert 10.03.22

 § 1 Navn og organisasjonsform 1.1 Klubbens navn er Oustøen Country Club (heretter kalt klubben eller OCC). 1.2 Klubben er en selveiende klubb/forening med utelukkende personlige medlemmer. § 2 Medlemsopptak 2.1 Søknad om medlemskap skal skje skriftlig til styret, sammen med anbefaling fra to av klubbens aktive medlemmer. 2.2 Det er et vilkår for å bli opptatt som medlem, og for å opprettholde medlemskap, at vedkommende disponerer andel i Interessentskapet Oustøen (heretter kalt Interessentskapet). Ektefelle/samboer til og barn under 40 år av en som disponerer andel kalt Familieandel i Interessentskapets vedtekter, behøver ikke disponere egen andel. Slike barn må erverve egen andel før 1. april det året de fyller 40 år dersom medlemskapet skal opprettholdes. 2.3 Styret kan operere med venteliste for medlemsopptak når vedtektsbestemte begrensninger i antallet medlemmer er nådd. Passive medlemmer som ønsker overgang fra Passiv til Aktiv blir satt på prioritert venteliste. Passiv medlemmer som ønsker å endre medlemskategori til Aktiv må sende klubben en skriftlig beskjed innen 31. desember for påfølgende år. 2.4 Medlemskapet i klubben er først gyldig fra det tidspunkt styrets godkjennelse er meddelt søkeren og forfalt innmeldingsavgift og årskontingent er betalt. 2.5 En andelseier i IO som er medlem av OCC kan leie ut sin spillerett. Maksimal uteleietid er 5 år og man kan kun leie ut sin rett en gang. Leietager skal godkjennes etter vedtektenes § 2.1 og det skal betales innmeldingsavgift etter gjeldene vedtatt sats, der utleier ikke kan være fadder. En leietager kan kun leie fra en person, en periode, og maksimalt i inntil 5 år. Det er kun en spillerett pr. andel. Leietaker får kategorien «Midlertidig medlem». Utleier er i leieperioden å anse som vanlig gjest på banen. Klubben forholder seg til utleier i alle økonomiske spørsmål, herunder avgifter til klubben. Et midlertidig medlem som ved endt leieperiode kjøper egen andel, og ønsker å bli aktivt medlem, slipper å betale ny innmeldingsavgift. § 3 Medlemmer 3.1 Klubben har følgende medlemskategorier: A. Aktive medlemmer. Medlemmer som er tatt opp som medlemmer uten begrensninger og betaler kontingent som aktiv. Aktive medlemmer har alle medlemsrettigheter. B. Passive medlemmer. Medlemmer som ikke har alminnelig spillerett på klubbens bane og derfor betaler en lavere kontingent enn aktive. Passive medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtene, men ellers alle medlemsrettigheter. C. Juniormedlemmer. Medlemmer som har fylt 10 år og som ikke har fylt 23 år 1. januar i vedkommende kalenderår og som betaler juniorkontingent. D. Eldre juniormedlemmer. Medlemmer som har fylt 23 år og som ikke har fylt 39 år 1. januar i vedkommende kalenderår og som betaler kontingent som aktiv. E. Midlertidig medlemmer. Medlemmer som leier spillerett etter punkt 2.5. 3.2 Begrensninger i antall medlemmer: Det skal ikke tas opp flere medlemmer enn at antallet aktive medlemmer, inkludert juniormedlemmer over 10 år, ikke overstiger 800. Juniorkvoten av dette tallet er maksimum 50. Søkere som disponerer andel kalt Familieandel i Interessentskapets vedtekter, og disses ektefeller, kan tas opp som passive medlemmer og stå på venteliste for å bli aktive. § 4 Kontingenter og avgifter 4.1 Innmeldingsavgifter, årskontingenter og øvrige avgifter fastsettes forskuddsvis av årsmøtet etter innstilling fra styret. 4.2 Årskontingenten fastsettes særskilt for aktiv, passiv og junior. Det kan fastsettes særavgifter for spesielle investeringer og ytelser og for gjestespill. 4.3 Kontingenter og avgifter forfaller ved påkrav. Den som ikke skriftlig er utmeldt eller har meldt overgang til annen kontingentgruppe innen 31. desember anses som medlem i samme kontingentgruppe som foregående år. 4.4 Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke medlemsrettigheter og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, vil ny søknad om medlemsopptak ikke bli behandlet før skyldig kontingent er betalt. Ved nytt medlemsopptak skal normalt gjeldende innmeldingsavgift oppkreves. 4.5 Styret kan selge andelen til en person som skylder to års kontingenter for å få dekket den utestående gjelden på andelen. Andelen selges i det åpne markedet til den prisen som oppnås. Overskytende ved salg tilfaller tidligere andelseier, som deretter slettes som medlem. § 5 Spillerett 5.1 Medlemmer som har betalt forfalte kontingenter og avgifter fastsatt for aktive medlemmer har alminnelig spillerett på klubbens bane. 5.2 Styret fastsetter vilkårene for gjestespill mot greenfee og for eventuell spillerett for passive medlemmer. § 6 Spilleregler, ordensforskrifter m.v. 6.1 Ethvert medlem plikter å overholde klubbens vedtekter og bestemmelser. 6.2 For golfspillet gjelder de golfregler som er fastsatt av The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews med tilhørende decisions og regler for golfetikette, supplert med klubbens lokale regler, turneringsregler m.v. Dessuten gjelder Norges Golfforbunds handicapregler og amatørregler. Styret fastsetter de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig. 6.3 Spilleretten på banen og bruken av klubbens treningsområder kan undergis nærmere regulering av styret under hensyntagen til kriteriene i §§ 4 og 5, til anleggets drift og vedlikehold og til klubbens arrangementer. § 7 Utelukking og eksklusjon 7.1 Medlem som overtrer klubbens vedtekter eller øvrige bestemmelser, viser usportslig eller annen uverdig opptreden eller opptreden som kan skade golfsportens eller klubbens anseelse, kan av styret tildeles irettesettelser og advarsler eller utelukkes fra banen og/eller klubbhuset for kortere eller lengre tid.
7.2 Ved gjentatte eller graverende overtredelser eller annen opptreden som omtalt i 7.1 kan styret, etter at medlemmet har fått full anledning til å forklare seg, beslutte medlemmet ekskludert fra klubben. Alle styrets medlemmer skal, om mulig, ta del i behandlingen av saken. 7.3 Styrets beslutning om utelukkelse eller eksklusjon kan av vedkommende medlem innankes for årsmøtet, hvor saken avgjøres med alminnelig stemmeflertall. § 8 Årsmøte 8.1 Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen mars måneds utgang. 8.2 Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel til alle stemmeberettigede medlemmer til oppgitt E-postadresse eller postadresse. 8.3 Årsmøtet behandler de saker som er angitt i innkallelsen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret ved klubbens adresse innen 1. januar. 8.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker, som (med unntak av punkt 1) skal følge innkallelsen: 1. Godkjennelse av innkallingen og valg av møteleder. Valg av to medlemmer til å tegne protokollen sammen med møtelederen. 2. Styrets årsberetning. 3. Revidert regnskap for siste kalenderår. 4. Styrets forslag til kontingenter, avgifter og budsjett. 5. Valg til styret, med særskilt valg av styrets leder og nestleder. Valgkomitéens innstilling skal følge innkallelsen. 6. Valg av revisor og godkjennelse av dennes godtgjørelse. 7. Valg til valgkomitéen. Styrets forslag skal følge innkallelsen. 8. Eventuelle innsendte forslag. 8.5 Styrets leder og nestleder velges hvert år. For alle andre valg er valgperioden to år dersom ikke en kortere valgperiode fastsettes i forbindelse med det enkelte valg. § 9 Ekstraordinære årsmøter 9.1 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller det forlanges av minst 50 stemmeberettigede medlemmer. 9.2 Innkallelsen skjer som for ordinært årsmøte. 9.3 Kun de saker som er bekjentgjort i innkallelsen kan behandles. §10 Stemmerett og stemmegivning 10.1 Kun aktive medlemmer har stemmerett på årsmøter. 10.2 Ingen har mer enn én stemme. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt. 10.3 Med mindre annet er bestemt i vedtektene for den avgjørelse som skal treffes, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. §11 Styret 11.1 Klubben ledes av et styre som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 11.2 Styret skal bestå av leder, nestleder og inntil 6 øvrige medlemmer valgt av årsmøtet. 11.3 Et styremedlem skal ikke ha en sammenhengende funksjonstid som overstiger 6 år. Ved valg til styreledervervet kan denne sammenhengende funksjonstiden forlenges til inntil 8 år, men av dette ikke mer enn 4 år som styrets leder. 11.4 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Beslutninger fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. 11.5 Klubben forpliktes av styret eller av den styret gir fullmakt. Til anlegg av ny bane, kjøp og salg av fast eiendom og lignende større formuesdisposisjoner, kreves godkjennelse av årsmøtet og av årsmøtet i Interessentskapet. 11.6 Styret kan tilsette daglig leder og andre nøkkelpersoner til å forestå den daglige drift og kan i nødvendig utstrekning meddele fullmakt. §12 Valgkomitéen 12.1 Klubben skal ha en valgkomité på 3 medlemmer valgt av årsmøtet. Komitéen velger selv sin leder. Sammenhengende funksjonstid skal for hvert medlem ikke overstige 6 år. 12.2 Valgkomitéen skal gi innstilling til årsmøtets valg til styret og på revisor. 12.3 Valgkomitéens innstillinger baseres på stemmeflertall blant dens medlemmer. § 13 Vedtektsendring 13.1 Endringer i disse vedtekter kan bare besluttes på årsmøte etter at saken er bekjentgjort i innkallelsen og der det med innkallelsen følger nøyaktige forslag til endringer. 13.2 Beslutninger om vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. § 14 Oppløsning 14.1 Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, innkalles ekstraordinært årsmøte som holdes 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 14.2 Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes overensstemmende med bestemmelsene om vedtektsendring.

IO VEDTEKTER FOR OUSTØEN COUNTRY CLUB

Sist revidert 04.03.2020

1. Interessentskapets navn er Interessentskapet Oustøen. 2. Interessentskapets formål er finansiering av golfanlegget til Oustøen Country Club (OCC) og styring av andeler som gir rett til medlemskap i OCC, i henhold til kontrakt med OCC. Interessentskapet har ikke erverv til formål og skal ikke drive nærings-virksomhet. 3. Interessentskapet har vekslende kapital og antall interessenter. For interessentskaps-kapitalen utstedes andeler hver pålydende kr. 5.000,-, fordelt på andelstyper som beskrevet i pkt. 6. Antallet andeler og tegningskursen bestemmes av Interessentskapets årsmøte, som også kan bestemme at en eventuell overkurs skal betales til OCC. 4. Interessenter (deltagere, andelshavere) er de personer, institusjoner og bedrifter som har ervervet andeler i Interessentskapet, ved tegning eller på annen måte, og som har fått styrets godkjennelse for ervervet. Interessentene er sameiere i Interessentskapets aktiva og passiva i samme forhold som de har tegnet andeler. 5. Interessentskapsandeler kan overdras til erverver som godkjennes av styret. Interessentskapet og OCC har dog forkjøpsrett til markedspris, i nevnte rekkefølge, såfremt ikke overdragelsen skjer til ektefelle, livsarving eller selskap hvor overdrageren har en dominerende interesse. I forhold til andelshaver som har kjøpt sin andel etter 1990 fra Interessentskapet eller OCC på særvilkår grunnet overgang fra junior til senior, gjelder i 10 år fra kjøpstidspunktet en særskilt forkjøpsrett ved overdragelse, for Interessentskapet og OCC, til den pris andelshaveren selv betalte. Denne forkjøpsretten utløses ikke ved overdragelse til ektefelle eller livsarving, men skal bestå i forhold til videre overdragelse fra disse til utløpet av den nevnte 10 års perioden. 6. Interessentskapet har følgende andelstyper: A. "Familieandeler": Ordinære andeler av den type Interessentskapet opprinnelig utstedte. Hver andel gir rett for den person som disponerer andelen, og for vedkommendes ektefelle og barn under 40 år, til personlig medlemskap i OCC i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for slikt medlemskap. B. "B-andeler": De nye andeler som ble solgt av OCC i forbindelse med utvidelse av banen til 18 hull (1992-94) i henhold til trykte salgsbetingelser av 22.10.92. Hver andel gir rett for den person som disponerer andelen til personlig aktivt medlemskap i OCC i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for slikt medlemskap, med nærmere rettigheter og plikter som fastsatt i salgs- betingelsene av 22.10.92. C. "Garantist-andeler": De firmaandeler som ble utstedt i henhold til "Garanti- avtale vedr. Interessentskapet Oustøens kapitalutvidelse" dat. 02.09.92. Rettigheter i hovedsak som "B-andelene", men spillende representant (som må søke medlemskap) kan nomineres på nytt hvert enkelt år, som nærmere fastsatt i Garantiavtalen. Ved overdragelse av andelen gjelder den som B-andel for erververen. D. "Grunneier-andeler": De andeler for grunneier og visse andre som utleder sin rett fra bestemmelser i leiekontrakt mellom OCC og grunneierne. Rettigheter som fastlagt i leiekontrakt datert 22.04.97.
7. Interessentskapet skal ha et styre i samsvar med de regler for sammensetning, funksjonstid m.v. som til enhver tid gjelder for OCC. Årsmøtet kan bestemme at styret for OCC skal fungere som styre også for Interessentskapet. Dette anses å være tilfellet dersom avvikende valg ikke foretas på Interessentskapets årsmøte. Det samme gjelder valg av revisor. 8. Interessentskapet forpliktes av sitt styre etter de samme regler som til enhver tid gjelder for OCC. 9. Interessentskapets årsmøte avholdes hvert år innen mars måneds utgang etter skriftlig innkallelse med 14 dagers varsel. Årsmøtet behandler:

1. Godkjennelse av innkallingen og valg av møteleder. Valg av to interessenter til å tegne protokollen sammen med møtelederen.

2. Styrets årsberetning.

3. Årsregnskapet.

4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.

5. Valg av styre.

6. Valg av revisor.

7. Spørsmål i forbindelse med anlegg og drift av golfbanen som har vesentlig økonomisk betydning, og under enhver omstendighet saker som kan påføre Interessentskapet forpliktelser utover andelskapitalen.

10. Ekstraordinært interessentskapsmøte innkalles av styret, når dette finner det påkrevet, eller det forlanges av interessenter som representerer 10% av interessentskaps-kapitalen. Innkallelsen skjer skriftlig med 14 dagers varsel. Enhver sak som skal behandles må være bekjentgjort i innkallelsen. 11. På årsmøte eller ekstraordinært interessentskapsmøte kan interessenter som representerer minst 2/3 av de fremmøtte stemmer vedta endringer i disse vedtekter. Dog krever endringer i pkt. 11 at minst 2/3 av interessentskapskapitalen stemmer for. 12. Interessenter som representerer minst 2/3 av interessentskapskapitalen kan forlange interessentskapet avviklet med 3 måneders skriftlig varsel til de øvrige interessenter. Avviklingen skal gjennomføres så hurtig som det etter omstendighetene er mulig. Interessenter som ikke ønsker at Interessentskapet skal avvikles, har rett til å utløse den eller dem som vil avvikle. Rett til å overta andeler i Interessentskapet har de øvrige interessenter i det forhold de fra tidligere eier andeler. Dersom flere interessenter har samme rett til overtagelse av andeler, avgjøres spørsmålet ved loddtrekning. Utløsningssummen fastsettes til forholdsmessig anpart av Interessentskapets egenkapital pr. 1. januar i utløsningsåret. 13. Hver andel har en stemme. Andelshavere kan la seg representere ved fullmektig. 14. Tvist om forståelsen av nærværende kontrakt/vedtekter eller noen av de her inntatte bestemmelser avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter reglene i rettergangslovens kapitel 32. Dersom partene i tvisten ikke blir enige om oppnevnelse av en enevoldgiftsdommer, skal voldgiftsretten bestå av tre medlemmer der partene oppnevner én hver. I tvister med mer enn én part på hver side skal disse sammen oppnevne den ene voldgiftsmannen. De to partsoppnevnte voldgiftsmennene velger igjen en tredje som rettens formann, og blir de ikke enige om formannen, oppnevnes denne av styret i Norges Golfforbund.