IO Vedtekter

VEDTEKTER FOR INTERESSENTSKAPET OUSTØEN

Sist revidert 15.02.06

1.         Interessentskapets navn er Interessentskapet Oustøen.

2.         Interessentskapets formål er finansiering av golfanlegget til Oustøen Country Club (OCC) og styring av andeler som gir rett til medlemskap i OCC, i henhold til kontrakt med OCC. Interessentskapet har ikke erverv til formål og skal ikke drive nærings-virksomhet.

3.         Interessentskapet har vekslende kapital og antall interessenter. For interessentskaps-kapitalen utstedes andeler hver pålydende kr. 5.000,-, fordelt på andelstyper som  beskrevet i pkt. 6. Antallet andeler og tegningskursen bestemmes av Interessentskapets årsmøte, som også kan bestemme at en eventuell overkurs skal betales til OCC.

4.         Interessenter (deltagere, andelshavere) er de personer, institusjoner og bedrifter som har ervervet andeler i Interessentskapet, ved tegning eller på annen måte, og som har fått styrets godkjennelse for ervervet.

Interessentene er sameiere i Interessentskapets aktiva og passiva i samme forhold som de har tegnet andeler.

5.         Interessentskapsandeler kan overdras til erverver som godkjennes av styret.

Interessentskapet og OCC har dog forkjøpsrett til markedspris, i nevnte rekkefølge, såfremt ikke overdragelsen skjer til ektefelle, livsarving eller selskap hvor overdrageren har en dominerende interesse.

I forhold til andelshaver som har kjøpt sin andel etter 1990 fra Interessentskapet eller OCC på særvilkår grunnet overgang fra junior til senior, gjelder i 10 år fra kjøpstidspunktet en særskilt forkjøpsrett ved overdragelse, for Interessentskapet og OCC, til den pris andelshaveren selv betalte. Denne forkjøpsretten utløses ikke ved overdragelse til ektefelle eller livsarving, men skal bestå i forhold til videre overdragelse fra disse til utløpet av den nevnte 10 års perioden.

6.         Interessentskapet har følgende andelstyper:

A.        "Familieandeler":  Ordinære andeler av den type Interessentskapet opprinnelig             utstedte.

Hver andel gir rett for den person som disponerer andelen, og for        vedkommendes ektefelle og barn under 30 år, til personlig medlemskap i OCC   i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for slikt medlemskap.

B.        "B-andeler":  De nye andeler som ble solgt av OCC i forbindelse med utvidelse           av  banen til 18 hull (1992-94) i henhold til trykte salgsbetingelser av 22.10.92.

Hver andel gir rett for den person som disponerer andelen til personlig aktivt   medlemskap i OCC i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for slikt       medlemskap, med nærmere rettigheter og plikter som fastsatt i salgs-            betingelsene av 22.10.92.

C.        "Garantist-andeler":  De firmaandeler som ble utstedt i henhold til "Garanti-      avtale vedr. Interessentskapet Oustøens kapitalutvidelse" dat. 02.09.92.

Rettigheter i hovedsak som "B-andelene", men spillende representant (som må            søke medlemskap) kan nomineres på nytt hvert enkelt år, som nærmere fastsatt     i Garantiavtalen. Ved overdragelse av andelen gjelder den som B-andel for    erververen.

D.        "Grunneier-andeler":  De andeler for grunneier og visse andre som utleder sin   rett fra bestemmelser i leiekontrakt mellom OCC og grunneierne.

Rettigheter som fastlagt i leiekontrakt datert 22.04.97.

7.         Interessentskapet skal ha et styre i samsvar med de regler for sammensetning, funksjonstid m.v. som til enhver tid gjelder for OCC.

Årsmøtet kan bestemme at styret for OCC skal fungere som styre også for Interessentskapet. Dette anses å være tilfellet dersom avvikende valg ikke foretas på Interessentskapets årsmøte. Det samme gjelder valg av revisor.8.         Interessentskapet forpliktes av sitt styre etter de samme regler som til enhver tid gjelder for OCC.

9.         Interessentskapets årsmøte avholdes hvert år innen mars måneds utgang etter skriftlig innkallelse med 14 dagers varsel.

Årsmøtet behandler:

1.         Godkjennelse av innkallingen og valg av møteleder. Valg av to interessenter til             å tegne protokollen sammen med møtelederen.

2.         Styrets årsberetning.3.         Årsregnskapet.

4.         Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.

5.         Valg av styre.

6.         Valg av revisor.

7.         Spørsmål i forbindelse med anlegg og drift av golfbanen som har vesentlig        økonomisk betydning, og under enhver omstendighet saker som kan påføre        Interessentskapet forpliktelser utover andelskapitalen.

10.       Ekstraordinært interessentskapsmøte innkalles av styret, når dette finner det påkrevet, eller det forlanges av interessenter som representerer 10% av interessentskaps-kapitalen. Innkallelsen skjer skriftlig med 14 dagers varsel. Enhver sak som skal behandles må være bekjentgjort i innkallelsen.

11.       På årsmøte eller ekstraordinært interessentskapsmøte kan interessenter som representerer minst 2/3 av de fremmøtte stemmer vedta endringer i disse vedtekter. Dog krever endringer i pkt. 11 at minst 2/3 av interessentskapskapitalen stemmer for.

12.       Interessenter som representerer minst 2/3 av interessentskapskapitalen kan forlange interessentskapet avviklet med 3 måneders skriftlig varsel til de øvrige interessenter. Avviklingen skal gjennomføres så hurtig som det etter omstendighetene er mulig. Interessenter som ikke ønsker at Interessentskapet skal avvikles, har rett til å utløse den eller dem som vil avvikle. Rett til å overta andeler i Interessentskapet har de øvrige interessenter i det forhold de fra tidligere eier andeler. Dersom flere interessenter har samme rett til overtagelse av andeler, avgjøres spørsmålet ved loddtrekning. Utløsningssummen fastsettes til forholdsmessig anpart av Interessentskapets egenkapital pr. 1. januar i utløsningsåret.

13.       Hver andel har en stemme. Andelshavere kan la seg representere ved fullmektig.

14.       Tvist om forståelsen av nærværende kontrakt/vedtekter eller noen av de her inntatte bestemmelser avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter reglene i rettergangslovens kapitel 32. Dersom partene i tvisten ikke blir enige om oppnevnelse av en enevoldgiftsdommer, skal voldgiftsretten bestå av tre medlemmer der partene oppnevner én hver. I tvister med mer enn én part på hver side skal disse sammen oppnevne den ene voldgiftsmannen. De to partsoppnevnte voldgiftsmennene velger igjen en tredje som rettens formann, og blir de ikke enige om formannen, oppnevnes denne av styret i Norges Golfforbund.

Additional information